Die versorging van ouer persone is ‘n belangrike afdeling van dienslewering van Vrystaat Versorging in Aksie. Dit is vir die organisaie belangrik dat die dienste tred sal hou met die veranderde behoeftes van ouer persone en kwaliteit lewe sal verseker ongeag die versorgingsbehoeftes of ondersteuning wat die ouer persoon verlang. Die uitgangspunt is dus die skep van ‘n ondersteunende omgewing waarbinne elke ouer persoon gerespekteer, bemagtig en ondersteun kan word.

VVA het besef dat ‘n kultuurverandering in die benadering tot al die fasette van dienslewering aan ouer persone nodig was en het in 2009 met ‘n kultuurveranderingsproses begin om sy diensleweringsmodel te verander. Gebaseer op die beginsels van die “Eden Alternative” filosofie het VVA met die samewerking van Geratec (Gerontological research, training, education, catering) die Eden-reis onderneem om dienste te transformeer na ‘n persoonsgerigte versorgingsmodel waar geleentheid geskep word vir die vestiging van ‘n huislike, warm omgewing met spontane kontak met plante, diere, kinders en die gemeenskap.
Die belangrikste beginsel van Eden is dat die ouer persoon toegelaat word om self keuses te maak t.o.v. sy behoeftes binne ‘n vriendelike ondersteunende omgewing wat eensaamheid, verveling en hulpeloosheid voorkom. (vir meer inligting oor Eden –www.edenalt.co.za)

Die vestiging van die Eden beginsels is ‘n reis wat onderneem word, wat voortdurende opleiding, motivering en evaluering vereis.

Eerste Vlak
Dienste word eerstens deur maatskaplike werkers aan ouer persone met maatskaplike probleme gelewer.

Tweede Vlak
Klubs en gemeenskapsentrums is ‘n tweede vlak van dienslewering waar aan aktiewe ouer persone die geleentheid gebied word om solank as moontlik onafhanklik binne die gemeenskap te bly woon. Hierdie dienste sluit onder andere in: geleentlheid tot gesellige samesyn, gesondheidsdienste, vervoer, tuishulp, etes, ens.

Derde Vlak4 bejaardesorgdienste
Die derde vlak van dienslewering is die bedryf van aftree eenhede waar veilige en bekostigbare behuising aan selfversorgende ouer persone gebied word. Die vereniging bedryf 20 van hierdie komplekse.
Hoewel voorsiening vir ouer persone van alle ekonomiese vlakke gemaak word, bied Vrystaat-versorging in Aksie in sy aftree eenhede hoofsaaklik verblyf vir sub-ekonomiese ouer persone.
Eenkamer-, eenslaapkamer- en tweeslaapkamer-woonstelle is beskikbaar.

Versorgingsoorde
Tehuisversorging, die vierde vlak van dienslewering, is in baie gevalle die laaste tuiste vir ouer persone en is dit belangrik vir Vrystaat-versorging in Aksie dat sy versorgingsoorde ‘n puik versorgingsdiens sal lewer, wat die lewenskwaliteit van alle inwoners tot die einde sal verseker. Vrystaat Versorging in Aksie voorsien reeds sedert 1923 inrigtingversorging aan ouer persone.Bejaardes met sosiale probleme

In aggenome dat hoofsaaklik verswakte ouer persone vandag in versorgingsoorde opgeneem word en ‘n groot verpleegkorps nodig is om hulle te versorg, het tehuisversorging ‘n baie duur diens geword.
Hoewel beheerrade van versorgingsoorde daadwerklik probeer om losiestariewe so laag as moontlik te hou, bly dit ‘n duur diens. Betrokkenheid van die gemeenskap, hetsy van geldelike of praktiese aard, word dus altyd verwelkom.

Vrystaat-versorging in Aksie se 14 versorgingsoorde bied aan ongeveer 800 ouer persone versorging.

Die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling subsideer slegs ‘n paar inwoners en die subsidie is egter onvoldoende.

Kinders en familielede dra in baie gevalle ook by tot die losies van inwoners wat nie gesubsidieer word nie en in gevalle waar hulle dit nie kan bybring nie, is die versorgingsoord genoodsaak om die tekorte te dra. Voorafgaande het ernstige finansiële implikasies vir die versorgingsoorde.

Die afgelope paar jaar het Vrystaat-versorging in Aksie se versorgingsoorde gemeenskapsentrums ontwikkel,  en fokus dienste nie meer net op inwoners nie. Versorgingsoorde lewer vandag ook dienste aan ouer persone in die totale gemeenskap, hoofsaaklik in die vorm van die verskaffing van etes, voorsiening van inligting en opleiding van familielede as versorgers.

Kontak ons vir meer inligting