Vrystaat-versorging in Aksie bedryf 17 kantore in die Vrystaat. Die organisasie het vir dié doel, maatskaplike werkers, maatskaplike hulpwerkers asook administratiewe personeel in diens geneem. Hulle hande word deur ‘n sterk span vrywilligers versterk.

Dienste behels die volgende:

Maatskaplike werk diensteMaatskaplike werk

Maatskaplike werk wat gerig is op die voorkoming van maatskaplike probleme soos, alkohol- en dwelmmisbruik, MIV/VIGS, seksuele molestering, gesinsgeweld en kinderverwaarlosing. Voorkomingsdienste word gelewer in die vorm van bewusmakings- en voorligtingsprogramme aan verskeie teikengroepe binne die breë gemeenskap. Dit sluit aksies soos vakansieprojekte, gesinskampe, werkskepping- en voedingsprojekte in. Meer as 65000 persone word jaarliks deur middel van voorkomingsdienste bereik.

Vroeë intervensiedienste
Vroeë intervensiedienste word gelewer aan persone wat hulp benodig aangesien hulle met maatskaplike probleme te kampe het. Hulp in die vorm van terapeutiese en beradingsdienste asook spelterapie met kinders, word verleen.

Persone met homogene probleme soos materiële nood, huweliks-, alkoholprobleme of MIV/VIGS word, wanneer die behoefte hom uitwys, in groepe hanteer. In die groepe kry die persone ook geleentheid om by mekaar te leer en mekaar te ondersteun.

Statutêre dienste

Statutêre dienste word gelewer waar probleme van so ‘n ernstige aard is dat statutêre ingryping deur middel van die kinder- of kriminele hof genoodsaak is. Statutêre optrede word net as laaste uitweg gevolg en word deur intensiewe dienste voorafgegaan. Daarvolgens kan kinders van hul ouers verwyder en in aanneming, pleegsorg of inrigtingsorg geplaas word. Persone wat hul skuldig maak aan ernstige alkoholmisbruik, kan verwys word na rehabilitasiesentrums. Maatskaplike werkers dien ook verslae vir die kriminele howe in met aanbevelings oor die wenslikheid van vervolging van die oortreder of ‘n gepaste vonnisoplegging.

IMG_0086Maatskaplike werkers hanteer jaarliks meer as 1200 kinderhofsake. Die meeste van die kinders word in pleegsorg geplaas. Daar is tans meer as 7000 kinders in pleegsorg onder toesig van die organisasie.
Danksy befondsing deur die Nasionale Lotery Trust Fonds, kon Vrystaat-versorging ín Aksie begin om veiligheidshuise daar te stel vir kinders wat geen heenkome het nie en ten opsigte van wie ‘n statutêre proses begin is. Die Nasionale Lotery Trust Fonds het ook die Brandforttak van Vrystaat-versorging in Aksie daartoe in staat gestel om ‘n pleegsorgsentrum – Reakghatalla pleegsorgsentrum – op die been te bring waar daar in 20 huise aan pleegkinders versorging gebied word.

 

Kontak ons vir meer inligting