DSCN8452

Soos die missie aandui, is Vrystaat-versorging in Aksie daartoe verbind om diegene aan wie hulp verleen word, ook te ontwikkel en te bemagtig. Sodoende word hulle in staat gestel om in die toekoms selfstandig te kan funksioneer.

Voorbeelde van ontwikkelings- en bemagtigingsprogramme is:

Voorbereiding vir aftrede

Dit is noodsaaklik dat persone betyds moet beplan vir hul aftrede. Dit dek terreine soos finansies, emosionele en sosiale funksionering, godsdiens, vryetydsbesteding en gesondheid.

 

DSCN3324Voorkoming van alkohol- en dwelmmisbruik

Die program is veral gerig op tieners. ‘n Video asook hulpmiddels soos vraelyste en inligtingspamflette, word benut om tieners bewus te maak van die gevare van alkohol- en dwelmmisbruik.

Ekonomiese bemagtiging van vroue

Maatskaplike werkers van Vrystaat-versorging in Aksie het die program ontwikikel om vroue uit agtergeblewe gemeenskappe ekonomies te bemagtig.

Inligting word verskaf oor aspekte soos begroting, ekonomiese maaltye, benutting van bankdienste, ens.

DSCN84241-1024x768Bestuursvaardighede

Hierdie program bied opleiding oor basiese bestuursvaardighede vir gemeenskapsgebaseerde organisasies.

Lewensvaardigheidsprogramme

Dit sluit ‘n verskeidenheid van programme in wat persone bemagtig ten opsigte van selfbeeldontwikkeling, interpersoonlike verhoudings, kommunikasie, ens.

Voorkoming van MIV/VIGS

Voorkomingsprogramme word aangebied vir verskeie teikengroepe soos kleuters, skoolkinders, jeugdiges en volwassenes.DSCN84111-1024x767

Vroue-reik-uit-programme

Met hierdie program word beoog om die vaardighede ten opsigte van kinderopvoeding en huisbestuur te optimaliseer.

Bemagtiging van vroue wat slagoffers is van gesinsgeweld

Hierdie program word deur maatskaplike werkers benut om vroue wat vasgevang is in ‘n geweldsituasie, meer weerbaar te maak en hul in staat te stel om uit die omstandighede te ontsnap.

Kontak ons vir meer inligting