Pres M T Steyn

Vrystaat-versorging in Aksie is as die destydse Oranje-vrouevereniging op 25 Maart 1908 op die plaas Onze Rust net buitekant Bloemfontein, deur Pres en Mev M T Steyn gestig.

Die maatskaplike ontwrigting, ekonomiese verarming en droogte in die jare na die beëindiging van die Anglo-boereoorlog, het die nood en lyding van veral vrouens en kinders ondraaglik gemaak en is die stigting van die OVV, in daardie stadium die eerste georganiseerde vereniging vir maatskaplike dienste in die Vrystaat, allerweë verwelkom.
Uit ‘n nederige begin in 1908, het ‘n dinamiese organisasie gegroei wat na honderd jaar steeds relevant is en hoop gee in die lewe van duisende mense wat in nood verkeer.

Hierdie organisasie het oor ‘n breë front invloed uitgeoefen ten opsigte van die behoud van kulturele en morele waardes sowel as die opbou en ontwikkeling van individue, gesinne en gemeenskappe en het ook ‘n leidende rol gespeel in die tot standkoming van talle dienste wat vandag as vanselfsprekend aanvaar word, bv. kraaminrigtings, distrik verpleegdienste, huishoudskole, voedingskemas, werkklasse, klubs, ens.

Mev Steyn

Vrystaat-versorging in Aksie se sterk gevestigde infrastruktuur, lojale vrywilliger- en personeelkorps asook kennis en ervaring die afgelope honderd jaar, stel hom vandag in staat om op alle vlakke van die maatskaplike diensterrein, diensbaar te wees en die voortou te neem.

Vrystaat-versorging in Aksie/Free State Care in Action/Tlhokomelo Tshebetsong Ya Freistata, is tydens ‘n glansdinee op 23 Maart 2006 as die nuwe naam van die Oranje-Vrouevereniging aangekondig.

Die nuwe naam het ‘n nuwe era in die vereniging ingelei.